Polityka prywatności

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju SENSUM s.c. J.Kaczmarek, I.Cąpała z siedzibą w Warszawie (00-089) przy ul. Niecałej 6/1

NIP: 5252528269, REGON: 146023829

ŹRÓDŁO DANYCH

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie, lub z wysłanego przez Ciebie z naszej strony internetowej formularza zgłoszeniowego, który wypełniłeś w związku chęcią uczestniczenia w realizowanych przez Ośrodek Sensum usługach (warsztatach, treningach, szkoleniach, grupach) oraz wiadomości e-mail przesłanych na adres ośrodka Sensum.

CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. Realizacji usługi, na którą się zapisałeś, w tym na:

1.1.Korespondencję dotyczącą udziału w usłudze

1.2.Przygotowania listy potwierdzającej obecność

1.3.Przygotowania zaświadczenia o udziale w usłudze

 1. Jeśli nie wyraziłeś sprzeciwu to Twoje dane możemy przetwarzać w celu kontaktowania się z Tobą podczas realizacji naszych działań marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności poprzez e-mail
 2. dokonywania rozliczeń w tym na wystawieniu faktur

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane możemy ujawnić odbiorcom w postaci firm współpracujących z nami oraz wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np.: firma informatyczna, biuro rachunkowe). W takim przypadku zostały zawarte z tymi podmiotami umowy zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt internetowy i wysłanie maila  ma adres: gabinet@pomoc-psycholog.pl. Twoje dane będą przetwarzane dopóki nie wycofasz zgody.

OBOWIĄZEK LUB BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustanowionym przez Ośrodek Sensum jako warunek zawarcia z Tobą umowy na realizację usługi, na którą się zapisałeś.

Jeśli nie podasz tych danych osobowych wskazanych jako niezbędne, umowa z Tobą nie będzie mogła zostać zawarta, a w konsekwencji nie będziesz mógł zostać zapisany na wybraną usługę.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Zapewniamy, że możesz skorzystać z wszystkich swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać w przypadku gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia Twoich danych – Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ośrodek Sensum, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Ośrodek Sensum  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także  po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 4. statystycznych i archiwizacyjnych

Przechowujemy Twoje maksymalnie przez okres 20 lat w przypadku usług realizowanych w ramach podmiotu leczniczego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

W celu rozliczalności przez okres, w którym Ośrodek Intra  zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.